CFP: GO::DH Publication Series

(Polska | Русский)

GO::DH is collaborating with the ADHO/Open Library of the Humanities journal Digital Studies/Le champ numérique to publish an annual series containing six to eight articles. 

We are seeking articles which focus on any aspect of Global DH, prioritizing research that highlights collaboration between partners in different regions or that focuses in any aspect of DH in countries not situated in the Global North or on themes that reflect a variety of subjects and views of DH, including any aspect of the Arts, Humanities, and Cultural Heritage sectors. We are interested in articles about individual projects, new technologies, tools, tutorials, pedagogical or theoretical considerations. We would also consider reviews of books, projects, or tools.

The primary publication languages of the journal are English and French. Through community efforts, we strive to present articles in other languages published via the Journal’s Community on Zenodo.

Digital Studies/Le champ numérique is a peer-reviewed journal. We consider non-English submissions. Please send submissions to Barbara Bordalejo, barbara.bordalejo@kuleuven.be.

GO::DH Seria Wydawnicza, ogłoszenie o artykuły (CFP)

GO::DH współpracuje z czasopismem ADHO Open Library of Humanities (Sojuszu Organizacji Humanistyki Cyfrowej: Otwarta Biblioteka Humanistyki) mającym tytuł Digital Studies/Les champ numérique (Studia cyfrowe) nad publikacją rocznego wydania zawierającego sześć do ośmiu artykułów.

Poszukujemy artykułów, których tematem byłby jakikolwiek aspekt globalnej humanistyki cyfrowej, z naciskiem na badania podkreślające wagę współpracy partnerów z różnych regionów lub z naciskiem na jakikolwiek aspekt humanistyki cyfrowej z krajów spoza globalnej Północy. Jak również artykułów o treści odzwierciedlającej różnorodność przedmiotów badań i poglądów w humanistyce cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem badań z obszaru sztuki, humanistyki i dziedzictwa kulturowego. Jesteśmy zainteresowani artykułami o pojedynczych projektach, nowych technologiach, narzędziach badawczych, warsztatach, rozważaniach pedagogicznych bądź teoretycznych. Rozpatrzymy do publikacji również recenzje książek, projektów i narzędzi badawczych.

Podstawowymi językami tego wydania są języki: angielski i francuski. Dzięki wysiłkowi Stowarzyszenia staramy się prezentować artykuły także w innych językach publikując je poprzez cyfrową społeczność tego czasopisma na Zenodo.

Digital Studies/Les champ numérique (Studia cyfrowe) jest czasopismem naukowym, recenzowanym (peer-reviewed). Przyjmujemy artykuły w innych językach niż angielski.

Prześlij zgłoszenia do Barbara Bordalejo, barbara.bordalejo@kuleuven.be.

Приглашение к публикации: Серия GO::DH

GO::DH (Глобальная перспектива :: Цифровые гуманитарные науки) сотрудничает с ADHO (Альянсом цифровых гуманитарных организаций) / Открытой библиотекой гуманитарных наук журнала Digital Studies / Le champ numérique для публикации ежегодной серии, в каждой из которой будет представлено от шести до восьми статей.

Нас интересуют статьи о всех аспектах Глобального DH / цифровыx гуманитарных наук. Приоритеты: исследования, в которых освещается сотрудничество между партнерами в разных регионах; изучение разных сторон DH в странах за пределами Глобального Севера; темы, отражающим разнообразие тем DH и взглядов на DH, включая различные виды искусства, гуманитарных наук и исследования культурного наследия. Нас интересуют статьи об индивидуальных проектах, новых технологиях, инструментах исследования, учебных пособиях, педагогических или теоретических соображениях. Мы также рассматриваем обзоры книг, проектов или исследовательских инструментов.

Основные языки журнала – английский и французский. Стараниями нашего сообщества мы также желаем представлять статьи и на других языках, в том числе исследования, опубликованные в цифровом сообществе журнала в архиве Zenodo.

Digital Studies/Le champ numérique является рецензируемым журналом. Мы рассматриваем заявки, написанные на различных языках (английский не обязателен).

Присылайте статьи Barbara Bordalejo, barbara.bordalejo@kuleuven.be.