About

(Polska | Русский)

Global Outlook::Digital Humanities (GO::DH)  aims to help break down barriers that hinder communication and collaboration among researchers and students of the Digital Arts, Humanities, and Cultural Heritage sectors in high, mid, and low-income economies. As noted by Domenico Fiormonte, the history of humanities computing is hybrid, marginal, and peripheral, with innovation at the margins, rather than the center. The perspectives of the Global South are vital for shaping the future of digital humanities.

Participants come from all over the world, and we all recognize that excellent work is being done around the world. Students, researchers, and institutions in all geographic regions and types of economies have much to contribute to the development of digitally enabled work in the arts, humanities, and cultural heritage sector. GO::DH is not an aid or an outreach programme. What GO::DH does instead is leverage the complementary strengths, interests, abilities and experiences of participants through special projects and events, profile and publicity activity, and by encouraging collaboration among individual projects, institutions, and researchers.

Its core activities are:

 • Discovery: raising the visibility of digital work in the Arts, Humanities, and Cultural Heritage sectors around the world through projects like Around DH in 80 Days.
 • Community-Building: fostering collaboration and cooperation across regions and economies through its mailing list
 • Research: coordinating research on and in support of the use of technology in Arts, Humanities, and Cultural Heritage sectors across the globe.
 • Dissemination: by publishing and translating research through its series of articles in Digital Studies/ Le champ numérique and other venues.
 • Advocacy: advocating for a global perspective on digital humanities work in  local, national, and international contexts

By sharing expertise, resources, experiences, and problems, we all become better practitioners of our common discipline.

Global Outlook::Digital Humanities (GO::DH) is a Special Interest Group (SIG) of the Alliance of Digital Humanities Organisations (ADHO). The GO::DH executive board is exploring the possibility of full membership in ADHO as a constituent organization, which would give GO::DH the ability to better represent the interests of global DH scholars in ADHO governance.

GO::DH aims to be a safe space for individuals of any race, religion, ethnicity, language, gender identity or expression, sexual orientation, age, physical or cognitive ability. We stand for the values of diversity, inclusion, justice, and equality.

See the elected members of the executive board here.

O nas

Celem organizacji Global Outlook :: Digital Humanities [Globalna Perspektywa :: Humanistyka Cyfrowa] (GO :: DH) jest pomoc w przełamywaniu barier utrudniających komunikację i współpracę w obszarze sztuki cyfrowej, humanistyki cyfrowej i dziedzictwa kulturowego między naukowcami i studentami pochodzącymi z krajów o różnym poziomie rozwoju gospodarczego – o wysokich, średnich i niskich dochodach. Jak twierdzi Domenico Fiormante, historia humanistyki cyfrowej jest hybrydowa, marginalna i peryferyjna, jej innowacje pochodzą raczej z peryferii niż z centrum. Perspektywa globalnego Południa jest kluczowa dla kształtowania przyszłości humanistyki cyfrowej.

Członkowie i członkinie organizacji pochodzą z całego świata. Jesteśmy przekonani, że znakomite badania prowadzone są na całym świecie. Studenci, naukowcy i instytucje ze wszystkich obszarów geograficznych i krajów o różnym rozwoju pod względem gospodarczym, wiele wnoszą do badań z użyciem cyfrowych narzędzi w obszarze sztuki, humanistyki i dziedzictwa kulturowego.

GO::DH nie jest programem pomocowym. Zamiast tego GO::DH oferuje łączenie mocnych i wzajemnie się uzupełniających stron, zainteresowań, umiejętności i doświadczeń uczestników w różnorakich projektach i wydarzeniach, poprzez działalność promocyjną i informacyjną, a także poprzez wspieranie współpracy w projektach indywidualnych, w instytucjach i między poszczególnymi badaczami. Nasza główna działalność to:

 • Odkrycia: zwiększenie wyeksponowania badań cyfrowych w obszarze sztuki, humanistyki i dziedzictwa kulturowego na całym świecie poprzez projekty takie, jak Around DH in 80 Days (W 80 dni dookoła Humanistyki Cyfrowej).
 • Budowanie wspólnoty: promowanie współpracy i partnerstwa w rożnych regionach i gospodarkach świata poprzez listę mailingową.
 • Popularyzacja: poprzez publikacje i tłumaczenie badań w serii artykułów w “>Digital Studies/Les champ numérique (Studia cyfrowe).
 • Wspieranie: działanie na rzecz globalnej perspektywy w badaniach humanistyki cyfrowej w kontekstach lokalnych, narodowych i międzynarodowych.

Poprzez dzielenie się wiedzą ekspercką, zasobami, doświadczeniem i problemami, wszyscy stajemy się lepszymi specjalistami we wspólnej dyscyplinie naukowej.

Global Outlook :: Digital Humanities [Globalna Perspektywa :: Humanistyka Cyfrowa] (GO :: DH) jest Special Interest Group – SIG [Grupą Szczególnego Zainteresowania] w Alliance of Digital Humanities Organisations – ADHO [Sojuszu Organizacji Humanistyki Cyfrowej]. Zarząd GO::DH rozważa objęcie pełnego członkostwa ADHO, to jest uzyskanie statusu organizacji posiadającej prawo głosu. To umożliwiłoby GO::DH lepsze reprezentowanie interesów międzynarodowych badaczy DH we władzach ADHO.

GO::DH aspiruje do tego, by być bezpieczną przestrzenią dla każdego bez względu na rasę, religię, etniczność, język, tożsamość i ekspresję płciową, orientację seksualną, wiek, możliwości fizyczne czy poznawcze. Stoimy na straży takich wartości jak: różnorodność, inkluzywność, sprawiedliwość i równość.

О проекте

Global Outlook :: DH [Глобальная перспектива :: Цифровые гуманитарные науки] направлена ​​на то, чтобы адресовать проблемы, мешающие общению и сотрудничеству между исследователями и студентами из области цифрового искусства, гуманитарных наук и культурного наследия в странах с высоким, средним и низким уровнем доходов. Как отметил Доменико Фиормонте, история гуманитарных вычислений является гибридной, маргинальной и периферийной, с инновациями на полях, а не в центре. Перспективы глобального Юга жизненно важны для формирования будущего цифровых гуманитарных наук.

Участники приезжают со всего мира, и мы все признаем, что во всем мире проводится отличная работа. Студенты, исследователи и учебные заведения во всех географических регионах и типах экономики могут внести большой вклад в развитие работы с цифровыми технологиями в сфере искусства, гуманитарных наук и культурного наследия. GO :: DH – это не программа помощи или пропаганды. Вместо этого GO :: DH использует дополнительные сильные стороны, интересы, способности и опыт участников посредством специальных проектов и мероприятий, профильной и рекламной деятельности, а также путем поощрения сотрудничества между отдельными проектами, учреждениями и исследователями.

Основные направления деятельности:

 • Открытие: повышение узнаваемости цифровой работы в секторах искусства, гуманитарных наук и культурного наследия во всем мире с помощью таких проектов, как Around DH in 80 days [Вокруг DH за 80 дней].
 • Создание сообщества: содействие сотрудничеству и сотрудничеству между регионами и экономиками через свой список рассылки
 • Исследования: координация исследований и поддержка использования технологий в секторах искусства, гуманитарных наук и культурного наследия по всему миру.
 • Распространение: публикацией и переводом исследований через серию статей в Digital Studies / Le champ numérique и других местах.
 • Адвокация: отстаивание глобальной перспективы цифровой гуманитарной работы в местном, национальном и международном контекстах

Обмениваясь опытом, ресурсами, опытом и проблемами, мы все становимся лучшими практиками нашей общей дисциплины.

GO :: DH [Глобальная перспектива :: Цифровые гуманитарные науки] – Special Interest Group (SIG) [группа по особым интересам] ADHO [Альянса цифровых гуманитарных организаций]. Исполнительный совет GO :: DH изучает возможность полноправного членства в ADHO как учредительной организации, что дало бы GO :: DH возможность лучше представлять интересы глобальных ученых DH в управлении ADHO.

GO :: DH стремится быть безопасным пространством для людей любой расы, религии, этнической принадлежности, языка, гендерной идентичности или выражения, сексуальной ориентации, возраста, физических или когнитивных способностей. Мы выступаем за ценности разнообразия, интеграции, справедливости и равенства.